Felsefe

‘Teorik Etik:’ Etiğin Bilgesel Sorunları

Felsefe

‘Teorik Etik:’ Etiğin Bilgesel Sorunları

125.00 81.25
Son zamanlarda etik yerine, ‘pratik etik’ ve ‘teorik etik’ adlandırmaları yaygın bir biçimde kullanılır oldu. Etiğin teorik ve pratik sorunlarının olduğu düşünülerek, etiğin teorik yanını adlandırmak için ‘teorik etik’ veya ‘felsefi etik;’ pratik yanı içinse ‘pratik etik’ veya ‘uygulamalı etik’ sözcükleri kullanılmaya başlandı. Aslında etik ne salt teorik ne de salt pratiktir. Etik bir bilme etkinliğidir, sözcüğün kökensel anlamıyla bir theoria, olan biteni seyretme etkinliğidir; ama bilgi için bilgi ya da kendisi amaç olan bilgi değildir etiğin amaçladığı, pratiğe ya da eyleme dönük bilgidir. Bu kitapta yer alan yazılar etik-yaşam ilişkisi, olgu-değer uçurumu, etiğin bilgikuramsal ikilemleri, değerler ve değerlerin bilgisi, iyi ve kötünün ne olduğu gibi teorik etikle ilgili bilgisel sorunları ele alıp tartışmaya açmaktadır. — Yazar: Harun Tepe — Yayın Tarihi: 1. Basım — Mayıs 2016 — ISBN: 9789944795814 — Sayfa Sayısı: 200
Compare
Aristoteles – Felsefesi: Temel Kavramlar ve Görüşler

Felsefe

Aristoteles – Felsefesi: Temel Kavramlar ve Görüşler

170.00 110.50
Bu kitap Aristoteles felsefesinin temel kavramlarından bazılarını açıklamayı, ayrıca onun birtakım temel problemleri ele alma biçimini serimlemeyi amaçlamaktadır. Bu da iki temel nokta hesaba katılarak yapılmıştır. Birincisi, Aristoteles’in aynı metninin farklı yerlerinde ya da farklı metinlerinde rastlanan, felsefenin temel problemlerine yaklaşım biçimine ve/veya Aristoteles felsefesinin temel kavramlarına ilişkin ipuçları, olabildiğince, bir bütünlük oluşturacak biçimde bir araya getirilmeye, yorumsuz aktarılmaya çalışılmıştır. İkincisi, Aristoteles’in kullandığı bir kavram ya da onun bir görüşü bir sonuca bağlanırken Aristoteles felsefesinin bütünü göz önüne alınmıştır. — Yazar: Muttalip Özcan — Yayın Tarihi: 1. Basım — Ocak 2012 — ISBN: 9789944795395 — Sayfa Sayısı: 408
Compare
Aristoteles Metafizik Ø 1-3 Gücün Neliği ve Gerçekliği

Felsefe

Aristoteles Metafizik Ø 1-3 Gücün Neliği ve Gerçekliği

150.00 97.50
Her gerçek filozof aynı birkaç sorunun tam ortasında yepyeni ve tek başına durur. Öyle durur ki, sorgulama işine bizzat kendisi el atmayı becerememişse, ona ne bir tanrı ne de bir şeytan yardım edebilir. Ancak bu olduysa, kendine benzeyen başka kişilerden öğrenebilir; gayretli bir öğrencinin ve bir yazmanın hiç beceremediği bir tarzda, gerçekten öğrenir. Kitap Aristoteles’in Metafizik adlı yapıtının IX. Kitabında ele alınan olanaklılık ile etkinlik hâli üzerine yazılanları, bir felsefe incelemesini felsefece yorumlamaktadır. — Yazar: Martin Heidegger — Çevirmen: Saffet Babür — Yayın Tarihi: 1. Basım — Ekim 2010 — ISBN: 9786052229101 — Sayfa Sayısı: 205
Compare
Augustinus’tan Paul Weiss’a Tarih Felsefecileri (Seçme Okuma Metinleriyle)

Felsefe

Augustinus’tan Paul Weiss’a Tarih Felsefecileri (Seçme Okuma Metinleriyle)

120.00 78.00
Tarih Felsefesi, iki kısımdan, yani yapılmış edilmiş şeyler ile bunların “hikâye” edilmesinden oluşan tarih hakkında, genellikle şöylesi sorulara cevap bulmaya girişen bir felsefe dalıdır: Tarihin gidişinde bir örüntü var mıdır? Tarihin bir amacı var mıdır? Doğabilimleri ile tarih arasında nasıl bir ilişki vardır? — Derleyen: Talip Kabadayı — Yayın Tarihi: 1. Basım — Ocak 2018 — ISBN: 9789944795968 — Sayfa Sayısı: 120
Compare
Aydınlanma Üzerine Bir Derkenar

Felsefe

Aydınlanma Üzerine Bir Derkenar

145.00 94.25
Bir piyes yazarı oturup bir komedi yazsa; piyesin kahramanı da Molierevari bir tip olsa... Piyesin adı, piyesin kahramanına izafeten, “Aydınlanmış Aydın” olsa. Bu tip hem rasyonalizmi hem de aynı anda emprisizmi savunsa; hem Hıristiyan olduğunu söylese hem de dönüp ateist olsa, aynı zamanda da deist olduğunu söylese, hem materyalizmi savunsa hem de monadların mevcudiyetine inansa, v.ilah... Böyle kaçık bir tipe gülerdiniz değil mi? İşte gerçek bir “Aydınlanmacı” tam budur. Ne “aydınlanma” diye bir şey oldu, ne de “aydınlanmacı” olabilir. “Aydınlanma” entelektüellerin bir hurafesidir. — Yazar: Fehmi Baykan — Yayın Tarihi: 1. Basım — Kasım 2000 — ISBN: 9789944795142 — Sayfa Sayısı: 304
Compare
Bilge Karasu İmbilim ve Metin Okuma-Yazma Ders Notları

Felsefe

Bilge Karasu İmbilim ve Metin Okuma-Yazma Ders Notları

75.00 48.75
“Dilbilim tümcenin bittiği yerde biter. Tümcenin sonrası, yani bağlam imbilimin alanına girer.” “İmbilimin amaçladığı, kabaca söylendikte, anlam üretimi biçimlerinin, anlam üretim biçimlerinin düzenlenişinin incelenmesi, bu alanda biçimselleştirilmiş, nicelleştirilmiş birtakım sonuçlara varılabilmesi. Bu da imbilimi bir bilim haline getirmenin önemli bir adımıdır.” — Yayına Hazırlayan: Cemal Güzel — Yayın Tarihi: 2. Basım — Mayıs 2024 — ISBN: 978-605-2229-83-5 — Sayfa Sayısı: 110
Compare
Bilim Felsefesi

Felsefe

Bilim Felsefesi

145.00 94.25
Bilimin tarihi insanlık kadar eskidir. Bu nedenle bilim üzerine düşünmek, insanın vazgeçemeyeceği asli çabalarından birisi olmuştur. Teknoloji, tekerleğin icadından internete kadar pek çok buluş vasıtasıyla gündelik hayata sirayet ederken bunların gerisinde yerini her geçen gün biraz daha sağlamlaştıran bir bilim düşüncesi vardır. Ne var ki teknik ilerleyip bilimler özelleşirken, araştırmalar çeşitlenip bilim dalları küreselleşen piyasanın isteklerine boyun eğerken, bilimin insan için olduğu gerçeği gün geçtikçe daha çok görmezden gelinmektedir. Paradoksal bu iki tutum nedeniyle “bilim”in ne olduğu ve nasıl ilerlediğine ilişkin temel sorular geçerliliğini korumaktadır. Bu kitap, bilim tarihi ile felsefesinin birbirinden ayrışık düşünülemeyeceği savından yola çıkıyor ve Henri Poincaré, Pierre Duhem, Alexander Koyré, Karl Popper, Imre Lakatos, Paul Feyerabend, Thomas Kuhn ile Willard Quine gibi pek çok bilim felsefecisinin ana düşüncelerini serimleyerek bilim üzerine düşünmenin neden halen güncel olduğunu ve bundan neden vazgeçemeyeceğimizi gözler önüne seriyor. — Yazar: Cemal Güzel — Yayın Tarihi: 1. Basım — Şubat 2013 — ISBN: 9789944795487 — Sayfa Sayısı: 224
Compare
Bunalım Çağı: Kierkegaard, Marx, Nietzsche

Felsefe

Bunalım Çağı: Kierkegaard, Marx, Nietzsche

130.00 84.50
Çağımızda artık bütün dünyaya yayılmış olan bunalımı aşma kaygısı taşıyanların Kierkegaard, Marx ve Nietzsche’nin düşüncelerinden öğreneceği çok şey vardır. Çünkü günümüzün en temel sorunlarının ardında yatan nedenleri sorgulamak ve bu sorunları aşmak için felsefecilerin öncelik tanıyacakları şey, örneğin kültürlerarası sağlıklı bir diyalog değil, bu diyalogun da yapılabilmesinin koşulu olabilecek insan görüşleri olsa gerek. 19. yüzyılda olduğu gibi, günümüzün çeşitli toplum ve kültürlerinde, geleneksel düşünme biçimlerinden kaynaklı olarak, insan “değeri sıfır olan” bir varlık görülürken, insanın değerini yok sayan kültürler arasında sağlıklı bir diyalogun gerçekleştirilebileceğini düşünmek doğru bir yaklaşımmış gibi görünmemektedir. — Yazar: Çetin Türkyılmaz — Yayın Tarihi: 1. Basım — Nisan 2022 — ISBN: 978-605-2229-49-1 — Sayfa Sayısı: 144
Compare
Çağımızın Araştırma Yöntemleri Üzerine

Felsefe

Çağımızın Araştırma Yöntemleri Üzerine

70.00 45.50
Çağımızın Araştırma Yöntemleri Üzerine Vico’nun ilk özgün felsefe kitabıdır. Vico bu kitapta, bilimcilik karşısında hümanizma tartışmasına önemli felsefece savlarla katkıda bulunur. Klasik ve modern kültürün üstün niteliklerini karşılaştırarak Kartezyen dünya görüşünün sonucu olan bilginin bölümlere ayrılmasını da eleştirip yadsır. — Yazar: Giambattista Vico — Çevirmen: Talip Kabadayı — Yayın Tarihi: 1. Basım — Ocak 2018 — ISBN: 9789944795999 — Sayfa Sayısı: 88
Compare
Çölde Tek Başına: Yabanıl Doğada Bir Mevsim

Felsefe

Çölde Tek Başına: Yabanıl Doğada Bir Mevsim

135.00 87.75
Amerikalı doğa yazarı Edward Abbey’nin Çölde Tek Başına (Desert Solitaire) adlı eseri ABD’de yayımlandığı tarihin 50. yılında Türk okuruyla buluşuyor. Aldo Leopold’un Bir Kum Yöresi Almanağı ve Henry Davis Thoreau’nun Walden adlı eseriyle sıklıkla kıyaslanan bu eşsiz doğal alanların değerine dair yepyeni ufuklar açıyor. — Yazar: Edward Abbey — Çevirmen: Ufuk Özdağ, Demet Sökzoğlu Çakır — Yayın Tarihi: 1. Basım — Ocak 2019 — ISBN: 9786052229033 — Sayfa Sayısı: 343
Compare
Demokritos ile Epikouros’un Doğa Felsefelerindeki Ayırım

Felsefe

Demokritos ile Epikouros’un Doğa Felsefelerindeki Ayırım

130.00 84.50
Marx’ın doktora tezi olan bu çalışma, Althusser’in tabiriyle tarih kıtasını keşfeden Marx’ın maddecilik kıtasını keşfetmesinin başlangıcıdır. Sokratik geleneği izleyen Demokritos ile Aristotelesçi geleneği izleyen Epikouros’a ilişkin bu tartışma aslında sadece doğa felsefelerine değil, aynı zamanda kolları varlık ve bilgi felsefesine kadar uzayan çok daha geniş çaplı bir soruşturmanın temelidir. Zorunluluk, rastlantı, sapma, bilinç gibi kavramların da iş başında olduğu bir soruşturma üstelik… Felsefenin Aristoteles sonrası izlediği çizginin oluşumunu anlamak için vazgeçilmez bir kaynak olan bu kitap, aynı zamanda Marx’ın maddecilik anlayışının köklerini görmek isteyenler için de bir kılavuz işlevi görüyor. — Yazar: Karl Marx — Çevirmen: Saffet Babür — Yayın Tarihi: 1. Basım — Ocak 2014 — ISBN: 9789944795562 — Sayfa Sayısı: 160
Compare
Derrida Sözlüğü

Felsefe

Derrida Sözlüğü

150.00 97.50
Terminolojisinin zorluğuyla okurların gözünü korkutan Derrida’nın dilden siyasete kadar kalem oynattığı birçok alanda “adalet”ten “zar”a kadar pek çok temel kavramını ele alan Derrida Sözlüğü —tam da filozofun eleştirel ruhuna uygun bir biçimde— sabit bir tanımlar kümesi olarak sözlük düşüncesini bir yana bırakıp okuru kavramlar arasında akış hâlindeki bir düşünme ağını kurmaya davet ediyor. Derrida Sözlüğü sözlük çatlatan bu filozofu anlamak için hem eğlenceli hem de öğretici bir “metin.” — Yazar: Niall Lucy — Çevirmen: Sabri Gürses — Yayın Tarihi: 1. Basım — Kasım 2012 — ISBN: 9789944795456 — Sayfa Sayısı: 248
Compare